1PQ4

1PQ4636-8CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 8-POLIG 1960KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2160KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1850KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ46368CV.. Siemens
1PQ4636-8CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 8-POLIG 2290KW (690V;50HZ) - 1PQ46368CM.. Siemens
1PQ4636-6CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 6-POLIG 2700KW (3,3KV/4,16KV;50HZ) 2900KW (4,16KV;60HZ) 2500KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ46366CV.. Siemens
1PQ4636-6CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 6-POLIG 2700KW (690V;50HZ) - 1PQ46366CM.. Siemens
1PQ4636-4CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 4-POLIG 3150KW (3,3KV/4,16KV;50HZ) 3600KW (4,16KV;60HZ) 2950KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ46364CV.. Siemens
1PQ4634-8CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 8-POLIG 1780KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 1960KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1700KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ46348CV.. Siemens
1PQ4634-8CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 8-POLIG 2030KW (690V;50HZ) - 1PQ46348CM.. Siemens
1PQ4634-6CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 6-POLIG 2480KW (3,3KV/4,16KV;50HZ) 2700KW (4,16KV;60HZ) 2300KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ46346CV.. Siemens
1PQ4634-6CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 6-POLIG 2495KW (690V;50HZ) - 1PQ46346CM.. Siemens
1PQ4634-4CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 4-POLIG 2900KW (3,3KV/4,16KV;50HZ) 3320KW (4,16KV;60HZ) 2700KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ46344CV.. Siemens
1PQ4632-8CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 8-POLIG 1500KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ46328CV.. Siemens
1PQ4632-6CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 6-POLIG 2220KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2400KW (4,16KV;60HZ) 2050KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ46326CV.. Siemens
1PQ4632-4CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 4-POLIG 2600KW (3,3KV/4,16KV;50HZ) 2950KW (4,16KV;60HZ) 2400KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ46324CV.. Siemens
1PQ4564-8CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 8-POLIG 1700KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 1860KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1350KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ45648CV.. Siemens
1PQ4564-8CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 8-POLIG 1850KW (690V;50HZ) - 1PQ45648CM.. Siemens
1PQ4564-6CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 6-POLIG 2150KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2350KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1700KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ45646CV.. Siemens
1PQ4564-6CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 6-POLIG 2300KW (690V;50HZ) - 1PQ45646CM.. Siemens
1PQ4564-4CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 4-POLIG 2350KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2600KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 2100KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ45644CV.. Siemens
1PQ4562-8CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 8-POLIG 1450KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 1630KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1180KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ45628CV.. Siemens
1PQ4562-8CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 8-POLIG 1600KW (690V;50HZ) - 1PQ45628CM.. Siemens
1PQ4562-6CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 6-POLIG 1900KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2050KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1550KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ45626CV.. Siemens
1PQ4562-6CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 6-POLIG 2100KW (690V;50HZ) - 1PQ45626CM.. Siemens
1PQ4562-4CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 4-POLIG 2100KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2300KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1850KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ45624CV.. Siemens
1PQ4560-8CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 8-POLIG 1300KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 1430KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1050KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ45608CV.. Siemens
1PQ4560-8CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 8-POLIG 1400KW (690V;50HZ) - 1PQ45608CM.. Siemens
1PQ4560-6CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 6-POLIG 1700KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 1850KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1400KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ45606CV.. Siemens
1PQ4560-6CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 6-POLIG 1900KW (690V;50HZ) - 1PQ45606CM.. Siemens
1PQ4560-4CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 4-POLIG 1850KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2000KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1600KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ45604CV.. Siemens
1PQ4504-8CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 8-POLIG 950KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ) 1200KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 820KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1PQ45048CV.. Siemens
1PQ4504-8CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR MIT FREMDLUEFTER FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 416; 8-POLIG 1150KW (690V;50HZ) - 1PQ45048CM.. Siemens

1 - 30 50
 | . | 1 2 | . |