1LA4

1LA4636-8CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 8-POLIG 2040KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2160KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1850KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1LA46368CV.. Siemens
1LA4636-8CN.. H-COMPACT HOCHSPANNUNGSMOTOR KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 8-POLIG 1800KW (2,0 - 6,6KV;50HZ) 1980KW (2,0 - 6,6KV;60HZ) 1500KW (9,0 - 11,0KV;60HZ) - 1LA46368CN.. Siemens
1LA4636-8CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 8-POLIG 2140KW (690V;50HZ) - 1LA46368CM.. Siemens
1LA4636-6CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 6-POLIG 2700KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2500KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1LA46366CV.. Siemens
1LA4636-6CN.. H-COMPACT HOCHSPANNUNGSMOTOR KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 6-POLIG 2500KW (2,0 - 6,6KV;50HZ) 2750KW (2,0 - 6,6KV;60HZ) 2060KW (9,0 - 11,0KV;60HZ) - 1LA46366CN.. Siemens
1LA4636-6CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 6-POLIG 2450KW (690V;50HZ) - 1LA46366CM.. Siemens
1LA4636-4CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 4-POLIG 3150KW (3,3KV/4,16KV;50HZ) 3600KW (4,16KV;60HZ) 2950KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1LA46364CV.. Siemens
1LA4636-4CN.. H-COMPACT HOCHSPANNUNGSMOTOR KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 4-POLIG 3000KW (2,0 - 6,6KV;50HZ) 3300KW (2,0 - 6,6KV;60HZ) 2470KW (9,0 - 11,0KV;60HZ) - 1LA46364CN.. Siemens
1LA4634-8CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 8-POLIG 1850KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2000KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1700KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1LA46348CV.. Siemens
1LA4634-8CN.. H-COMPACT HOCHSPANNUNGSMOTOR KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 8-POLIG 1630KW (2,0 - 6,6KV;50HZ) 1790KW (2,0 - 6,6KV;60HZ) 1350KW (9,0 - 11,0KV;60HZ) - 1LA46348CN.. Siemens
1LA4634-8CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 8-POLIG 1700KW (690V;50HZ) - 1LA46348CM.. Siemens
1LA4634-6CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 6-POLIG 2480KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2300KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1LA46346CV.. Siemens
1LA4634-6CN.. H-COMPACT HOCHSPANNUNGSMOTOR KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 6-POLIG 2300KW (2,0 - 6,6KV;50HZ) 2530KW (2,0 - 6,6KV;60HZ) 1860KW (9,0 - 11,0KV;60HZ) - 1LA46346CN.. Siemens
1LA4634-6CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 6-POLIG 2300KW (690V;50HZ) - 1LA46346CM.. Siemens
1LA4634-4CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 4-POLIG 2900KW (3,3KV/4,16KV;50HZ) 3320KW (4,16KV;60HZ) 2700KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1LA46344CV.. Siemens
1LA4634-4CN.. H-COMPACT HOCHSPANNUNGSMOTOR KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 4-POLIG 2700KW (2,0 - 6,6KV;50HZ) 2970KW (2,0 - 6,6KV;60HZ) 2210KW (9,0 - 11,0KV;60HZ) - 1LA46344CN.. Siemens
1LA4632-8CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 8-POLIG 1650KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 1800KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1500KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1LA46328CV.. Siemens
1LA4632-6CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 6-POLIG 2300KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2050KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1LA46326CV.. Siemens
1LA4632-6CN.. H-COMPACT HOCHSPANNUNGSMOTOR KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 6-POLIG 2050KW (2,0 - 6,6KV;50HZ) 2250KW (2,0 - 6,6KV;60HZ) - 1LA46326CN.. Siemens
1LA4632-4CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 4-POLIG 2600KW (3,3KV/4,16KV;50HZ) 2950KW (4,16KV;60HZ) 2400KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1LA46324CV.. Siemens
1LA4632-4CN.. H-COMPACT HOCHSPANNUNGSMOTOR KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 4-POLIG 2400KW (2,0 - 6,6KV;50HZ) 2640KW (2,0 - 6,6KV;60HZ) - 1LA46324CN.. Siemens
1LA4630-6CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 6-POLIG 2230KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) - 1LA46306CV.. Siemens
1LA4564-8CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 8-POLIG 1450KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 1580KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1350KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1LA45648CV.. Siemens
1LA4564-8CN.. H-COMPACT HOCHSPANNUNGSMOTOR KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 8-POLIG 1400KW (2,0 - 6,6KV;50HZ) 1500KW (2,0 - 6,6KV;60HZ) 1250KW (9,0 - 11,0KV;60HZ) - 1LA45648CN.. Siemens
1LA4564-8CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 8-POLIG 1630KW (690V;50HZ) - 1LA45648CM.. Siemens
1LA4564-6CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 6-POLIG 1950KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2150KW (2,3KV/4,16KV;60HZ) 1700KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1LA45646CV.. Siemens
1LA4564-6CN.. H-COMPACT HOCHSPANNUNGSMOTOR KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 6-POLIG 1850KW (2,0 - 6,6KV;50HZ) 2000KW (2,0 - 6,6KV;60HZ) 1650KW (9,0 - 11,0KV;60HZ) - 1LA45646CN.. Siemens
1LA4564-6CM.. NS-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 6-POLIG 2150KW (690V;50HZ) - 1LA45646CM.. Siemens
1LA4564-5CN.. H-COMPACT HOCHSPANNUNGSMOTOR KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 12-POLIG 710KW (2,0 - 6,6KV;50HZ) 800KW (2,0 - 6,6KV;60HZ) 620KW (9,0 - 11,0KV;60HZ) - 1LA45645CN.. Siemens
1LA4564-4CV.. MV-ASYNCHRONMOTOR EIGENGEKUEHLT FUER BETRIEB AM UMRICHTER KUPFER-KAEFIGLAEUFER SCHUTZART: IP55 KUEHLART: IC 411; 4-POLIG 2350KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;50HZ 2600KW (2,3KV/3,3KV/4,16KV;60HZ 2100KW (6KV/6,6KV;50HZ) - 1LA45644CV.. Siemens

1 - 30 147
 | . | 1 2 3 4 5 | . |